Chris Uldahl Pedersen, sportsjournalist, JydskeVestkysten

Copyright © - TV Alternativ