Chris Uldahl Pedersen, Sportsjournalist, JydskeVestkysten

Copyright © - TV Alternativ