Chris Uldahl Pedersen, sportsjounalist, JydskeVestkysten

Copyright © - TV Alternativ